guideubon

 

นร.ม.ปลาย สมัครอบรมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟรี!!!

คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์-01.jpg

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" 

สมัครได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/a2XhsT
รายละเอียดโครงการ https://goo.gl/5H7sZN

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอบรม :

1) จำกัดนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมฯ โรงเรียนละ 3 คน และคุณครูผู้ควบคุม 1 ท่าน (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2) รับสมัครโรงเรียนร่วมโครงการ 12 โรงเรียน รวมระยะเวลาในการอบรม 1 วัน
- การอบรมวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 รับสมัครจำนวนไม่เกิน 50 คน
- เวลาในการอบรม 08.00 – 16.00 น.
3) ผู้เข้าอบรมจะได้รับอุปกรณ์เพื่อยืมใช้ในการอบรม โรงเรียนละ 1 ชุด
4) ขอสงวนสิทธิ์การรับสมัครผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนและปิดการรับสมัครเมื่อจำนวนผู้อบรบครบตามข้อกำหนดใน ข้อ 6.2
5) ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ จะต้องเข้าประกวดในโครงการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Arduino Board ในกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (รายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันฝึกอบรม)

เงื่อนไขเพิ่มเติม
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมแล้ว ตัวแทนผู้สมัครต้องจ่ายเงินค่ามัดจำ จำนวน 300 บาท/ทีม เพื่อสงวนสิทธิ์ในการยืนยันเข้าอบรม โดยทางคณะผู้ดำเนินกิจกรรมจะคืนเงินค่ามัดจำให้เมื่อได้เข้าอบรมครบตามหลักสูตร โดย

1) โอนเงินค่ามัดจำ เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีฯ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 441-1-30327-8 ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)" ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
2) Upload หลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำ โดยระบุชื่อ-สุกลตัวแทนผู้โอนเงิน และชื่อสถาบันการศึกษา ให้เรียบร้อย ส่งมาที่ https://www.facebook.com/ct.register