guideubon

 

ขยายเวลาปิด โต๊ะสนุกเกอร์ ตั้งแต่ 31 ต.ค.64 เป็นต้นไป

ขยายเวลาปิด-โต๊ะสนุก-31ตุลาคม-เป็นต้นไป-01.jpg

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 คําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปิดโต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคําสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ให้ปิดโต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงสถานที่ ที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นการชั่วคราว โดยมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 นั้น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 จึงขอขยายระยะเวลาปิดโต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ขยายเวลาปิด-โต๊ะสนุก-31ตุลาคม-เป็นต้นไป-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511