guideubon

 

ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง อาบอบนวด ฯลฯ ตั้งแต่ 31 ต.ค.64 เป็นต้นไป

ขยายเวลาปิด-31ตุลาคม-เป็นต้นไป-01.jpg

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคําสั่งขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราวลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะ คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 นั้น

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 46/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 จึงขอขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อ การแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่น ที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ขยายเวลาปิด-31ตุลาคม-เป็นต้นไป-02.jpg