guideubon

 

เชิญร่วมงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค วันที่ 3-5 มี.ค.59

มหกรรมงานวิจัย-ส่วนภูมิภาค-อุบล.jpg

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 Regional Research Expo 2016 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัย และกิจกรรมการวิจัยระดับชาติ ของเครือข่ายระบบวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลงานวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สามารถเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ

ในโอกาสนี้ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจร่วมชมมหกรรมการวิจัยบูรณาการสู่สาธารณประโยชน์

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511