guideubon

 

ปิดร้านเกม เครื่องเล่น ฯลฯ พื้นที่ อ.เมือง และ อ.วารินฯ 3-16 พ.ย.64

ปิดร้านเกม-เมืองอุบล-วาริน-01.jpg

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ปีดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ได้แก่ ตู้เกม เครื่องเล่น รวมทั้งในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และร้านเกมหรือร้านอินเตอร์เน็ตทั่วไปในพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564