guideubon

 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามแนวทางประชารัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

การท่องเที่ยวตามแนวทาง-ประชารัฐ-01.jpg

วันที่ 9 มกราคม 2561 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามแนวทางประชารัฐอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism Development), องค์การการท่องเที่ยวโลก (UN-WTO)

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียน...ฟรี...ได้ที่หน้างาน

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511