guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ เชิญร่วมงานมหกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

มหกรรมบริการวิชาการ-ราชภัฏอุบล-01.jpg

สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการมหกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อ “น้อมนำ สานต่อ ก่อตั้ง ส่งเสริม พัฒนา หาแหล่งทุน” วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ภายในงาน มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผลงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมทั้งมีการบรรยายเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องทิศทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม และ เรื่องศึกษาดี มีจิตอาสา นำพาการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดขยายผลในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในงานมหกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511