guideubon

 

สอบ ก.พ. 27 กันยายน นี้ ราชภัฏอุบลฯ รู้ใจ จัด 18 สนามสอบใกล้ๆ

สอบ-กพ-ราชภัฏอุบล-01.jpg

สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563  พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 นี้  มีสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการจัดสอบ จัดที่นั่งสอบรองรับกว่า 5 แสนที่นั่ง

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ของสำนักงาน ก.พ. ปีนี้ ต้องเลื่อนจากเดิมที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 นี้  เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคาดว่าจะมีผู้เข้าสอบล้นหลามเนื่องเพราะบัณฑิตมีความต้องการสอบเข้ารับราชการในสถานการณ์ที่สังคม/เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน อันเป็นผลมาจากผลกระทบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

โดยในการสอบปีนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานกลางในการดำเนินการจัดสอบได้จัดศูนย์สอบทั้งสิ้น 15 ศูนย์สอบทั่วประเทศ (กรุงเทพและนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงชลา)

ในส่วนของศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับเป็นศูนย์สอบ บริหาร 18 สนามสอบ กระจายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลวารินชำราบ 

สอบ-กพ-ราชภัฏอุบล-03.jpg

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวกับไกด์อุบลฯ ว่า “การจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือการสอบภาค ก. ของ ก.พ. นั้น มีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการที่ละเอียดรอบคอบ เป็นมาตรฐาน และเป็นการจัดสอบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  ต้องใช้ทรัพยากร ใช้สถานที่ และกรรมการเจ้าหน้าที่จำนวนมาก ต้องสร้างความถูกต้องเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าสอบ เกี่ยวพันกับระเบียบปฏิบัติ ข้อกฎหมายหลายประการ และอาจรวมถึงการจัดสอบภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นับว่ามีความยากในการดำเนินการอย่างมาก ต้องใช้ความพร้อมและประสบการณ์ในการบริหารสนามสอบต่าง ๆ

ถึงแม้จะมีความยากในการปฏิบัติดังกล่าว แต่เมื่อนึกถึงว่าจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ต้องการสอบจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในการเดินทาง การลดค่าใช้จ่าย และอาจรวมถึงการลดความเครียดในการไปสอบนอกพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงตัดสินใจรับเป็นศูนย์สอบภาค ก. ของ ก.พ. ตามที่หน่วยงานกลางในการดำเนินการจัดสอบขอความอนุเคราะห์เป็นศูนย์สอบมากอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับการจัดสอบในศูนย์สอบอุบลราชธานี นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือและการอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดสนามสอบจำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ จำนวน 7 สนาม
- สนามสอบคณะวิทยาศาสตร์ 
- สนามสอบคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
- สนามสอบคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
- สนามสอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- สนามสอบคณะเกษตรศาสตร์ 
- สนามสอบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- สนามสอบคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ จำนวน 7 สนาม
- สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
- สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล
- สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อบ. (ศรีปทุมพิทยาคม)
- สนามสอบโรงเรียนปทุมพิทยาคม
- สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
- สนามสอบโรงเรียนปทุมวิทยากร
- สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ในเขต อ.วารินชำราบ จำนวน 4 สนาม
- สนามสอบโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
- สนามสอบโรงเรียนวารินชำราบ
- สนามสอบโรงเรียนวิจิตราพิทยา
- สนามสอบโรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ

รายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ จะนำเสนอทางไกด์อุบลฯ ต่อไป

อ.เชษฐ์ ศรีไมตรี
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สอบ-กพ-ราชภัฏอุบล-02.jpg