guideubon

 

งาน "ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทาน"

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-01.jpg

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ ร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2560 เพื่ออุทิศส่วนกุศล และรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ที่ท่านได้เสียสละร่างกายเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-02.jpg

สำหรับพิธีการดังกล่าว จัดให้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป ฟังธรรมเทศนา พิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ และกล่าวคำขอขมา และกิจกรรมโรงทาน ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 06.30-13.00 น. ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

นศพ-กิตติพศ-ธานี-01.jpg

นศพ.กิตติพศ ธานี นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ประธานโครงการฝ่ายนักศึกษา กล่าวว่า นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์ร่างอาจารย์ใหญ่ จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับจัดการเรียนการสอนมา ซึ่งก่อนการเรียนการสอนจากร่างอาจารย์ใหญ่ จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ซึ่งถือเป็นพิธีการที่โรงเรียนแพทย์หลายสถาบันถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-03.jpg

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและควรถือปฏิบัติเป็น ประเพณีอันดีงามสืบต่อไป จึงได้มีการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ขึ้นดังเช่นทุกๆปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของอาจารย์ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของอาจารย์ใหญ่ และเป็นการเผยแผ่คุณงามความดีของท่านอาจารย์ใหญ่ ในฐานะผู้ที่เสียสละเพื่อเป็นมหาวิทยาทานแก่คนรุ่นหลัง

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-04.jpg

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ นอกจากจะเป็นการรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ที่ท่านได้เสียสละร่างกายเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาได้รู้จักญาติอาจารย์ใหญ่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระลึกถึงบุญคุณต่อกัน ช่วยเหลือกันและกันในอนาคตอีกด้วย

ในส่วนของกิจกรรม "ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทาน" กำหนดการในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 กำหนดการดังนี้

เวลา 06.40 น. ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 39 รูป
เวลา 07.50 น. พิธีอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
เวลา 08.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา 09.00 น. รับประทานอาหาร / ร่วมโรงทาน
เวลา 11.00 น. พิธีขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-05.jpg

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2560 เพื่ออุทิศส่วนกุศล และรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-06.jpg

ผู้สนใจ ร่วมทำบุญโรงทาน ติดต่อ : 093-102-5977 ( พราวนภัส นศพ. ปี3 )

สอบถามเพิ่มเติม : 083-744-9645 ( กิตติพศ นศพ. ปี3 ) 087-965-1202 ( บุษรินทร์ นศพ. ปี3 )

ติดต่อร่วมบริจาค : 091-036-4085 ( เปรมสุพัฒนี นศพ.ปี3 )

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาม.อุบลฯ เลขที่บัญชี 869-220445-8 (โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ cmp.ubu60@gmail.com สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว