guideubon

 

ตารางออกตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ อบจ.อุบลฯ มีนาคม 2566

pao-คัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่-มีนาคม-01.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ได้แก่

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
- ชั่งน้ำหนัก
- วัดส่วนสูง
- วัดรอบเอว
- วัดระดับความดันโลหิต
- การตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยตามความจำเป็น

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
- ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ
- ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด มอบเกลือไอโอดีนและไข่ไก่
- กิจกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สอนการทำ CPR
- ให้บริการรับเรื่อง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จากกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพ

วันพุธ 1 มีนาคม 2566
ศาลากลางบ้านสร้างมิ่ง หมู่ 6 ม่วงสามสิบ
รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง
คุณดาวรุ่ง 085-1058950

วันพฤหัสบคื 2 มีนาคม 2566
วัดบ้านธรรมละ หมู่ที่ 2 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
รพ.สต.บ้านโพนเมือง
คุณเพ็ญพร 085-2035419

วันอังคาร 7 มีนาคม 2566
วัดบ้านบก หมู่ที่ 3 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่
รพ.สต.บ้านบก
คุณสมนึก 089-9476446

วันพุธ 8 มีนาคม 2566
วัดบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่ 10 เขื่องใน เขื่องใน
รพ.สต.กุดกระเสียน
คุณรัตนพล 080-7257477

วันพุธ 15 มีนาคม 2566
รพสต.บ้านคูน หนองบก เหล่าเสือโก้ก
รพ.สต.บ้านคูน
คุณธีระพงษ์ 091-0156627

วันพฤหัสบคี 16 มีนาคม 2566
รพสต.บ้านหนองเมือง หนองเมือง ม่วงสามสิบ
รพ.สต.บ้านหนองเมือง
คุณธงศักดิ์ 092-9577972

วันพุธ 22 มีนาคม 2566
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว (เก่า) ม. 4 จิกเทิง ตาลสุม
รพ.สต.บ้านจิกเทิง
คุณมนสิข 087-4474578

วันอังคาร 28 มีนาคม 2566
วัดบ้านนาตาล หมู่ที่ 6 โคกจาน ตระการพืชผล
รพ.สต.โคกน้อย
คุณนาวิน 091-8286956

วันพุธ 29 มีนาคม 2566
วัดบ้านแหง หมู่ที่ 4 สว่าง สว่างวีระวงศ์
รพ.สต.สว่างตก
คุณราเมศย์ 094-5048800

วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566
วัดบ้านโพนทราย ม. 3 บ้านไทย เขื่องใน
รพ.สต.บ้านไทย
คุณนิตยา 084-4781868

ผู้ประสานงาน
นางนิมมลา สวัสดิ์พันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
รกท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 081-265-5564

**แผนปฏิบัติงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511