guideubon

 

เชิญเสนอชื่อครู เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี-2566-5พย.jpg

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566

ซึ่งเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่งเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศละ 1 คน รวม 11 รางวัล ดำเนินการคัดเลือกทุกๆ 2 ปี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี-2566-01.jpg

คุณสมบัติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เบื้องต้น มีดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย ปฏิบัติหน้าที่เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่ 18 พ.ค.2564 ปฏิบัติงานสอนต่อเนื่องจนถึงวันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพเจ้าฟ้ามหาจักรี ไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

สำหรับการสรรหาและการเสนอชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือก กำหนดให้องค์กรและบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / สมาคม มูลนิธิ และองค์กร / ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา

ผู้มีความประสงค์จะเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พ.ย.2565 ณ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (งานคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่ 2 ถ.นครบาล ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ / โทรสาร 045–251779

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511