guideubon

 

กำหนดการ งานสดุดีเจ้าคำผง ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลฯ ประจำปี 2564

งานสดุดีเจ้าคำผง-01.jpg

(ร่าง) กำหนดการงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
เวลา 18.00 น.
- หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ร่วมงานพร้อมกัน
- พระสงฆ์ 9 รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 18.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรสงฆ์อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล (ทุกคนรับศีลพร้อมกัน)
- พิธีกรสงฆ์อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว
- ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ 9 ท่าน ร่วมถวายปัจจัย ไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานในพิธี กรวดน้ำ รับพร จบแล้ว
- ประธานในพิธี กราบลาพระรัตนตรัย / กราบลาพระสงฆ์
- เสร็จพิธี

งานสดุดีเจ้าคำผง-02.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดหลวง และบริเวณศาลาจตุรมุข/ลานอนุสาวรีย์ ทุ่งศรีเมือง
เวลา 06.00 น. - หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ วัดหลวง

เวลา 06.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงศาลาการเปรียญ
- ประธานในพิธี วางขันหมากเบ็งสักการะพระเจ้าใหญ่องค์หลวง
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ถวายขันธ์ 5 ขันธ์ 8 /จุดเครื่องทองน้อย รูปจำลององค์เล็กพระประทุมวรราชสุริยวงษ์
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล (ทุกคนรับศีลพร้อมกัน)
- เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง/เจ้าหน้าที่เชิญผ้าไตรบังสุกุลที่เบื้องหน้าพระสงฆ์
- ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติ 9 ท่าน ทอดผ้าบังสุกุล
- พระสงฆ์สวดทักษิณานุปทาน
- เจ้าหน้าที่เก็บภูษาโยง
- ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติ 9 ท่าน ถวายปัจจัย ไทยธรรม ปิ่นโต
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานในพิธี กรวดน้ำรับพร (เสร็จพิธี)

- ประธานในพิธี อัญเชิญรูปจำลององค์เล็ก (เจ้าคำผง) ลงจากศาลาการเปรียญ
- พิธีกรเชิญพราหมณ์ไพบูลย์ วงศ์ธาตุทอง ประกอบพิธีไหว้พระเจ้าใหญ่องค์หลวงและพิธี
สักการะรูปจำลององค์ใหญ่(เจ้าคำผง) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี
และผู้ร่วมพิธีทั้งหมด (ผู้ร่วมพิธีอยู่ในแถว)
- พิธีกร นำกล่าวคำบูชาพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม

งานสดุดีเจ้าคำผง-03.jpg

เวลา 07.00 น.
- เคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณ จากวัดหลวงเลี้ยวซ้ายถึงวงเวียนน้ำพุ 
เลี้ยวขวาถนนอุปราช ถึงสี่แยกตัดถนนศรีณรงค์ เลี้ยวขวาเข้าไปหน้าศาลหลักเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าทุ่งศรีเมือง ตรงไปบริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) เมื่อถึงที่หมาย อัญเชิญรูปจำลององค์เล็กพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี ผู้เชิญเครื่องยศเจ้าเมือง หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ผู้ถือขันหมากเบ็งวาง/ตั้งตามจุดที่กำหนดไว้

งานสดุดีเจ้าคำผง-04.jpg

เวลา 08.00 น. - หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วางขันหมากเบ็ง
เวลา 09.00 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ วางขันหมากเบ็ง
- ลำกลอนเชิดชูเกียรติพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) โดย ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม นายกสมาคมหมอลำเมืองดอกบัวอุบลราชธานี และคณะ

เวลา 09.09 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี จุดธูปเทียน ประกอบพิธีบวงสรวง
- ประธานในพิธี เปลี่ยนผ้าแพร และสักการะด้วยมาลัยกรและวางขันหมากเบ็ง
- ประธานในพิธี กล่าวสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)
- พราหมณ์อ่านโองการและลั่นฆ้องชัย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี จุดเทียนชัย/ปักธูปที่เครื่องบวงสรวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมปักธูปที่เครื่องบวงสรวง

- ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)
- รำบวงสรวงพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) โดย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
- ฟ้อนอุบลราชธานี (บทประพันธ์ของ อ.เทอด บุณยรัตพันธุ์) โดย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
- รำถวายมือ โดย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี และผู้ร่วมพิธี
- เสร็จพิธี

งานสดุดีเจ้าคำผง-05.jpg

หมายเหตุ
1. การแต่งกาย : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง สุภาพบุรุษนุ่งโจงกระเบน
สุภาพสตรีสวมผ้าถุงหรือผ้าซิ่นแบบชาวอุบลราชธานี หรือแบบชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีความหลากหลาย
2. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดขันหมากเบ็ง หน่วยงานละ 1 คู่ ( 2 ขัน )
และจัดผู้เข้าร่วมขบวนแห่ หน่วยงานละ 3 คน พร้อมกัน ณ วัดหลวง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เวลา 06.00 น.
3. ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

งานสดุดีเจ้าคำผง-06.jpg

งานสดุดีเจ้าคำผง-07.jpg