guideubon

 

สอบท้องถิ่น 2564 ต้องแสดงหลักฐานตามมาตรการป้องกันโควิด-19

สอบเป็นข้าราชการ-ศูนย์สอบอุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 สำหรับศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี

ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 54558/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้เข้าสอบต้องแสดงหลักฐานการเข้าสอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. ผลตรวจโดยวิธี RT-PCR ก่อนเข้าพื้นที่ ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง
หรือ ตรวจโดยวิธี ATK ก่อนเข้าพื้นที่ ล่วงหน้าไม่เกิน 48 ชั่วโมง
ที่มีผลตรวจเป็นลบ และเอกสารรับรองผลการตรวจ

2. ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 ชนิดวัคซีน AstraZeneca
หรือ วัคซีน mRNA จำนวน 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน
หรือ วัคซีนชนิดอื่นครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด
และได้แสดงเอกสารรับรอง ซึ่งออกโดยโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ตามรูปแบบและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ หลักฐานการฉีดวัคซีน

ติดต่อ/สอบถาม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 64

โทร. 045-344587

สอบเป็นข้าราชการ-ศูนย์สอบอุบล-02.jpg