guideubon

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ราชภัฏอุบล ฯ 2564 ออนไลน์ 18-20 ส.ค.64

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-ออนไลน์-02.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564” ฝ่าวิกฤติโควิด 19 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-ออนไลน์-03.jpg

การจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และเป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-ออนไลน์-04.jpg

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังมีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้กิจกรรมต่าง ๆ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์และประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมเกือบทั้งหมดจัดในรูปแบบออนไลน์ ทั้งการประกวดและแข่งขันต่าง ๆ อาทิ

- การประกวด Science Show
- การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
- การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
- การประกวดโครงงานทางสถิติประยุกต์
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
- การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
- การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
- การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
- การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
- การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ในส่วนของการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะมีพิธีถวายพุ่มดอกไม้สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และการแข่งขัน 2 รายการ คือ การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-ออนไลน์-05.jpg

การประกาศผลการประกวดและแข่งขันภายหลังจัดกิจกรรมเสร็จแล้ว จะจัดส่งรางวัลและใบประกาศให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ เพื่องดการเดินทางและลดความเสี่ยงในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนหรือผลงานเข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ https://sciweek.ubru.ac.th 

สอบถามโทร. 045-352069, 045-352135, 045-352000 ต่อ 1400

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-ออนไลน์-06.jpg