guideubon

 

กำหนดการจัดงาน พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม เจ้าคำผง ปี 2562

กำหนดการ-เจ้าคำผง-ปี2562-01.jpg

กําหนดการจัดงาน พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) ประจําปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

เวลา 18.00 น.
- หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา พ่อค้า คหบดี นักเรียน นักศึกษา และประชาชน พร้อมกัน ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
- พระสงฆ์ 9 รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 18.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
- วัดทุกวัด ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทําบุญเมืองให้แก่บรรพบุรุษจังหวัดอุบลราชธานี
- พิธีปฏิบัติธรรม ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

กำหนดการ-เจ้าคำผง-ปี2562-02.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดหลวง และบริเวณศาลาจตุรมุข/ลานอนุสาวรีย์ ทุ่งศรีเมือง

เวลา 06.00-06.30 น.
- หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา พ่อค้า คหบดี นักเรียน นักศึกษา และประชาชน พร้อมกัน ณ วัดหลวง

เวลา 06.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางมาถึงศาลาการเปรียญ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี วางขันหมากเบ็ง สักการะพระเจ้าใหญ่องค์หลวง
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ถวายขันธ์ 5 ขันธ์ 8 /จุดเครื่องทองน้อย รูปจําลององค์เล็กพระประทุมวรราชสุริยวงษ์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร วางขันหมากเบ็ง สักการะพระเจ้าใหญ่องค์หลวง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ วางขันหมากเบ็ง สักการะพระเจ้าใหญ่องค์หลวง
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล (ทุกคนรับศีลพร้อมกัน)
- เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง/เจ้าหน้าที่เชิญผ้าไตรบังสุกุลที่เบื้องหน้าพระสงฆ์
- ประธานพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติ ทอดผ้าบังสุกุล
- พระสงฆ์สวดทักษิณานุปทาน
- เจ้าหน้าที่เก็บภูษาโยง
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานกรวดน้ํารับพร (เสร็จพิธี)

กำหนดการ-เจ้าคำผง-ปี2562-03.jpg

- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญรูปจําลององค์เล็กพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) ลงจากศาลาการเปรียญ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เชิญขันหมากเบ็ง)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ (เชิญขันหมากเบ็ง)
- พิธีกรเชิญพราหมณ์ไพบูลย์ วงศ์ธาตุทอง ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประกอบพิธีไหว้พระเจ้าใหญ่องค์หลวง และพิธีสักการะรูปจำลององค์ใหญ่ พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ และผู้ร่วมพิธีทั้งหมด (ผู้ร่วมพิธีอยู่ในแถว)

กำหนดการ-เจ้าคำผง-ปี2562-04.jpg

เวลา 07.00 น.
- เคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณ จากวัดหลวง เลี้ยวซ้ายถึงวงเวียนน้ําพุ เลี้ยวขวาถนนอุปราช ถึงสี่แยกตัดถนนศรีณรงค์ เลี้ยวขวาเข้าไปหน้าศาลหลักเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าทุ่งศรีเมือง ตรงไปบริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) เมื่อถึงที่หมาย อัญเชิญรูปจําลององค์เล็กพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้เชิญเครื่องยศเจ้าเมือง หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานผู้ถือขันหมากเบ็งขนาดใหญ่ และผู้ถือขันหมากเบ็งขนาดเล็ก วาง/ตั้งตามจุดที่กําหนดไว้
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

เวลา 08.00 น.
- หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วางขันหมากเบ็ง

เวลา 09.00 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ วางขันหมากเบ็ง

กำหนดการ-เจ้าคำผง-ปี2562-05.jpg

เวลา 09.09 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี จุดธูปเทียน ประกอบพิธีบวงสรวง 
- ประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าแพร และสักการะด้วยมาลัยกรและวางขันหมากเบ็ง
- ประธานในพิธี กล่าวสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) 
- พราหมณ์อ่านโองการและลั่นฆ้องชัย โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จุดเทียนชัย/ปักธูปที่เครื่องบวงสรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมปักธูปที่เครื่องบวงสรวง 

กำหนดการ-เจ้าคำผง-ปี2562-06.jpg

- รําถวายมือ

กำหนดการ-เจ้าคำผง-ปี2562-07.jpg

หมายเหตุ

1. มีการจัดแสดงนิทรรศการสาธิต ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-21.00 น.

2. การแต่งกาย : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง สุภาพบุรุษนุ่งโจงกระเบน สุภาพสตรีสวมผ้าถุงหรือผ้าชิ้นแบบชาวอุบลราชธานี หรือแบบชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีความหลากหลาย

3. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดขันหมากเบ็งเพื่อถวายสักการะอนุสาวรีย์ พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 หน่วยงานละ 1 คู่ และจัดขันหมากเบ็ง ขนาดเล็กให้ผู้ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็งทุกคนๆ ละ 1 ขัน เพื่อแห่จากวัดหลวงถึงทุ่งศรีเมือง