guideubon

 

งานเชิดชูเกียรติ และรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ปี 2562

วันรำลึก-หม่อมเจียงคำ-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ขอเิชญร่วมงานเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2562 (เป็นปีที่ 12) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที บูชาพระคุณ ในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี สำหรับปีนี้ พ.ศ.2562 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี

วันรำลึก-หม่อมเจียงคำ-03.jpg

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เกิดเมื่อ พ.ศ.2422 ที่เมืองอุบลราชธานี เป็นธิดาคนที่ 9 ของท้าวสุรินทร์ชมภู (หมั้น บุตโรบล) กับนางดวงจันทร์ ได้เข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญตามจารีตประเพณีของบ้านเมืองดั้งเดิม ถวายตัวเป็นหม่อมห้ามในพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลาวกาว (อิสาณ) เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2436 มีโอรส 2 องค์คือ ม.จ.อุปลีสาณ ชุมพล และ ม.จ.กมลีสาณ ชุมพล ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2481 สิริอายุ 59 ปี อัฐิของท่านบรรจุที่ด้านหน้าอุโบสถวัดสุทัศนาราม

ภาพเก่าลงสีใหม่-หม่อมเจียงคำ-03.jpg
ภาพโดย ศิลปิน S. Phormma's Colorizations

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลสำคัญ ที่เป็นแบบอย่างสร้างคุณงามความดีเป็นมรดกตกทอดให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี ท่านเป็นบุคคลต้นแบบที่ได้ส่งเสริม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งวัฒนธรรมไทยอีสาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่า เป็นวัฒนธรรมของไทยที่อยู่คู่กับเมืองอุบลราชธานี ให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา จนอุบลราชธานีได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม

วันรำลึก-หม่อมเจียงคำ-04.jpg
ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล หลานย่าหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา นอกจากจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้ว ท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละ มีความกตัญญูกตเวที บำเพ็ญประโยชน์ในด้านการรวบรวมทรัพย์สินที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดและของญาติๆ ยกให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่แผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. บริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี (ศาลากลางจังหวัดฯ หลังแรก) และศาลหลักเมือง

2. บริเวณที่ตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี (สโมสรข้าราชการพลเรือนเดิม)

3. บริเวณทุ่งศรีเมืองและโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

4. บริเวณที่ตั้งศาลจังหวัด, ศาลแขวง และบ้านพักผู้พิพากษา

5. บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี

6. บริเวณที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ถูกไฟไหม้ ปี 2553), อาคารโรงเรียนเบญจะมะฯ ไปจนถึงบริเวณที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

7. บริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งหม่อมเจ้าชายทั้ง 2 องค์ ผู้เป็นบุตร ได้ที่ตกทอดมาเป็นมรดก จำนวน 27 ไร่ ประทานให้แก่ทางราชการเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เสด็จพ่อและหม่อมแม่ เมื่อ พ.ศ. 2474

วันรำลึก-หม่อมเจียงคำ-02.jpg

กำหนดการ จัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ วัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 06.30 น. จัดตั้งขบวนแห่ขันหมากเบ็ง เชิดชูเกียรติและรําลึก หม่อมเจียงคํา ชุมพล ณ อยุธยา ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง อุบลราชธานี

เวลา 07.00 น. - แห่ขบวนขันหมากเบ็ง เชิดชูเกียรติและรําลึกหม่อมเจียงคํา ชุมพล ณ อยุธยา มายังวัดสุทัศนาราม (ตามเส้นทางที่กําหนด)

เวลา 07.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ อุโบสถวัดสุทัศนาราม ลงทะเบียนร่วมงานและวางขันหมากเบ็ง

เวลา 08.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

- ฟ้อนเชิดชูเกียรติ หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา โดย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี และ ว.พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

- ลํากลอนเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคํา ชุมพล ณ อยุธยา (โดยอาจารย์ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม) 

- ประธานวางขันหมากเบ็ง จุดเครื่องทองน้อย บริเวณสถานที่บรรจุอัฐิ (ด้านล่างหน้าอุโบสถ) 

วันรำลึก-หม่อมเจียงคำ-05.jpg

- ประธานกล่าวเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคํา ชุมพล ณ อยุธยา 

- ประธานมอบโล่รางวัล “หม่อมเจียงคํา” จำนวน 5 คน (อ่านประวัติผู้รับรางวัลโดย คุณอุษา หนูวัฒนา ลูกหลานหม่อมเจียงคำ)

- ส่วนราชการ หน่วยงาน บุคคล วางขันหมากเบ็ง ตามลำดับ 

- เชิญผู้ร่วมงานทุกท่าน ฟ้อนถวายมือ (ฟรีสไตล์) โดยใช้บทเพลงศิลปินเฉลิมพล มาลาคำ

- เสร็จพิธี

หมายเหตุ

แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองอุบล /ย้อนรอยหม่อมเจียงคํา / หรือชุดสุภาพ 

ศิลปินนำภาพเก่า หม่อมเจียงคำ มาลงสีใหม่ เหมือนจริงมาก

ชุดไทยอีสาน ยุคสมัยหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

คุยกับ อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลฯ หลานหม่อมเจียงคำ

ตำหนักวังสงัด ที่ประทับของกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ กับหม่อมเจียงคำ