guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ รับสมัคร นร. นศ. รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

อาชีวะอุบล-01.jpg

นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร นักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 18-30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว้นรับสมัครเฉพาะวันที่ 24 มีนาคม 2562 

อาชีวปริทรรศน์-2562-อุบล-03.jpg

สาขาวิชาที่เปิดสมัคร ระดับปวช. ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด ธุรกิจค้าปลีก การเลขานุการ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ วิจิตรศิลป์ การออกแบบ การถ่ายภาพและวีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์กราฟิก แฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาชีวปริทรรศน์-2562-อุบล-09.jpg

สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับ ปวส. ได้แก่  สาขาวิชาการบัญชี การจัดการสำนักงาน การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ อาหารและโภชนาการ การบริการงาน      คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ วิจิตรศิลป์ การออกแบบ การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟิก การโรงแรม และการท่องเที่ยว

หลักฐานที่ใช้สมัครเรียน รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 แผ่น ใบรับรองผลการเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่) สำเนาแสดงผลการเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) จำนวน 2 แผ่น

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-254654 ต่อ 301 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 084-8321901

GUBN8606.jpg

GUBN8608.jpg

GUBN8610.jpg

GUBN8615.jpg

GUBN8619.jpg

GUBN8632.jpg