guideubon

 

รร.อนุบาลอุบลฯ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับก่อนประถมศึกษา และห้องเรียนปกติ ระดับอนุบาลปีที่ 1 

รับนักเรียนใหม่-อนุบาลอุบล-01.jpg

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รับนักเรียนใหม่-อนุบาลอุบล-02.jpg

ด้วยโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

1. กาหนดการรับสมัครและสมัคร

ขอรับใบสมัครและสมัคร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 อายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
2.2 เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
2.3 เด็กมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

3. หลักฐานที่จะนามาในวันสมัคร

3.1 สูติบัตรฉบับจริง (ไม่พิจารณาฉบับถ่ายเอกสาร)
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ไม่พิจารณาฉบับถ่ายเอกสาร) เด็กมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
3.3 หลักฐานอื่นๆ ( เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ )
3.4 ค่าสมัคร 30 บาท

4. จับฉลาก วันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

5. สถานที่ตรวจเอกสารรับสมัคร ห้องดนตรี 1 อาคารนิโลบล (อาคาร 4 ชั้น 1)

6. สถานที่ยื่นใบสมัคร ห้องสมุดหนูน้อยอนุบาล อาคารนิโลบล (อาคาร 4 ชั้น 2)

7. รายละเอียดอื่นๆ สอบถามที่งานการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-245301 ต่อ 608

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560