guideubon

 

โรงเรียนนายเรืออากาศฯ รับสมัคร นร. "โครงการช้างเผือก 2560 "

โรงเรียนนายเรืออากาศ-กองบิน21-อุบล-03.jpg

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับสมัครนักเรียน "โครงการช้างเผือก 2560 " ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ สถานีรายงานบ้านเพ จังหวัดระยอง, ฝูงบิน 206 วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 พ.ย.2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น. สำหรับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับสมัครที่ “อาคารรณนภากาศ”

จังหวัดอุบลราชธานี สมัครที่ แผนกกิจการพลเรือนกองบิน 21

สามารถดาวน์โหลด ระเบียบการและใบสมัครที่ www.nkrafa.ac.th

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-534 4487 และ 02-534 4489

โรงเรียนนายเรืออากาศ-กองบิน21-อุบล-02.jpg

โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล มีผลการศึกษาดี และสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของตนเองโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก ฯ ซึ่งใช้ข้อสอบในระดับความรู้เดียวกันกับการสอบภาควิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ใน ส่วนของกองทัพอากาศ) ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือก ฯ ตามที่ทางราชการกำหนด

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ

1. ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 4 ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ในรอบสอง

2. ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 ทุน

3. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบภาควิชาการ และค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายในรอบสอง

4. ได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนทำการสอบภาควิชาการ โดยเน้นการตรวจเฉพาะร่างกายที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่อการรับราชการทหาร เช่น ตาบอดสี, ยาเสพติด, เอดส์, ไวรัสตับอักเสบบี และไม่เคยทำ Lasik มาก่อน เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการสอบ

5. สามารถสมัครเข้ารับคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) โดยจะได้รับการสนับสนุนที่พักและอาหาร ระหว่างเข้ารับคำแนะนำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สิทธิประโยชน์ของนักเรียนสมทบ ผู้สมัครประเภทสมทบที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

การรับสมัคร (สมัครสอบด้วยตนเองที่หน่วยสอบเท่านั้น) มี 2 ประเภท คือ

1. ประเภทช้างเผือก สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สมัครที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ และได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.1 - ม.3) ไม่ต่ำกว่า 3.25 ของปีการศึกษา 2558 หรือมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 ของปีการ ศึกษา 2559 และสถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.2 อายุ 15 - 17 ปี คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2542 – 2544

1.3 มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

2. ประเภทสมทบ ต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นเงิน 250 บาท (จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ) โดยผู้สมัครที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนสมทบและได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.1 - ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.25 ของปีการศึกษา 2559 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษาตั้งอยู่

2.2 คุณสมบัติเหมือนกับนักเรียนช้างเผือก ฯ ในข้อ 1.2 และ 1.3 หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ)

2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยกรอกข้อความตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้สมัคร

3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองการศึกษาพร้อมระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตามประเภทของการสมัคร หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

หมายเหตุ หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการศึกษาที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมมาแสดง เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการรับสมัครให้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช