guideubon

 

เชิญชม ชิม ช็อป มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-01.jpg

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 Regional Research Expo 2016 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ซึ่งจะจัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-02.jpg

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยระดับชาติของเครือข่ายระบบวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และผลงานวิจัยคุณภาพสู่การนำไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงาน อาทิ ปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การเสวนา การประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย 6 ด้าน ได้แก่ อาหารและการเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอาเซียน พร้อมทั้งร่วมชม ชิม ช๊อป ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน และสินค้า OTOP มากมาย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511