guideubon

 

งานเทศน์มหาชาติ วัดเกาะแก้วคูณดี ประจำปี 2559

วัดเกาะแก้วคูณดี-อุบล-01.jpg

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี มีการจัดงานแถลงข่าว งานเทศน์มหาชาติ วัดเกาะแก้วคูณดี ประจำปี 2559 นำโดย ดร.กฤษณา หาระสาร ประธานจัดงานฯ ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยดร.ธนกร ไชยกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี, อ.โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินมรดกอีสาน, อ.โสพิศ พุทธรักษ์ ปฏิมากรระดับชำนาญการ กลุ่มประติมากรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร และ ทพ.โมฮัล ศกภูเขียว หมอฟันเลือดหมอลำ

วัดเกาะแก้วคูณดี-อุบล-02.jpg

สำหรับงานเทศน์มหาชาติ วัดเกาะแก้วคูณดี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นการแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง จากนั้นจะเป็นการเทศน์มหาชาติทั้งหมด 13 กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์ทศพร, กัณฑ์หิมพานต์, กัณฑ์ทานกัณฑ์, กัณฑ์วนประเวศน์, กัณฑ์ชูชก, กัณฑ์จุลพน, กัณฑ์มหาพน, กัณฑ์กุมาร, กัณฑ์มัทรี, กัณฑ์สักกบรรพ, กัณฑ์มหาราช, กัณฑ์ฉกษัตริย์ และกัณฑ์นครกัณฑ์ โดยมี ทพ.โมฮัลจัดการแสดงหมอลำประกอบขบวนแห่พระเวสสันดร

วัดเกาะแก้วคูณดี-อุบล-03.jpg

นอกจากนี้ ยังมีจัดการสร้างพระประธานปางนาคปรก สูง 9 เมตร ซึ่ง อ.โชคชัย ตักโพธิ์ กล่าวว่าพระพุทธรูปที่จัดสร้างนี้ มีความหมายที่แฝงด้วยปรัชญาการต่อสู้ทางสังคม เป็นสัญลักษณ์ของขันติบารมี ดำเนิการสร้างโดย  อ.โสพิศ พุทธรักษ์ ปฏิมากรระดับชำนาญการ กลุ่มประติมากรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร ซึ่งมีจิตอาสาทำให้โดยไม่คิดค่าจ้างแต่อย่างใด

สุดท้าย ดร.กฤษณา หาระสาร ประธานจัดงานฯ ฝ่ายฆราวาส กล่าวเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญประเพณี "เทศน์มหาชาติ" ด้วยการเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ เจ้าภาพจัดงาน และร่วมฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูสมุหห์เฉวียน กตปุญโญ (เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วคูณดี) โทร. 083-7273417  หรือ ดร.กฤษณา หาระสาร โทร. 02-9507134