guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี – นาฏศิลป์ ประจำปี 2559

ไหว้ครู-ครอบครู-ดนตรี-นาฏศิลป์-01.jpg

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี – นาฏศิลป์ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 07.09 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมี หม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล เสด็จเป็นประธาน และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ นำประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี – นาฏศิลป์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธี เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และปลูกฝังให้ศิษย์มีความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของบรมครู พร้อมทั้งต่อท่ารำที่เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงเพื่อสืบสานศาสตร์วิชาและสืบสานวัฒนธรรมไทย

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาดนตรี โทร. 045-352000-29 ต่อ 1516