guideubon

 

เชิญชมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคอีสาน ปี 2559

โยธวาธิต-ชิงแชมป์ภาค-อีสาน-อุบล-04.jpg

กรมพลศึกษา ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดอุบลราชธานี จัดการแข่งขัน การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

โยธวาธิต-ชิงแชมป์ภาค-อีสาน-อุบล-05.jpg

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม กับนางอุทัยวรรณ นพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการเด็ก และเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา นายพิเชฐ เดชะคำภู ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

โยธวาธิต-ชิงแชมป์ภาค-อีสาน-อุบล-06.jpg

โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบล ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่นักดนตรีจากวงโยธวาทิตทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 500 คน ที่จะมาประชันความสามารถทั้งในประเภทพาเหรดและดรัมดูโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาวงโยธวาทิต ในทุกภูมิภาค ให้มีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การประกวดในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกรมพลศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดนั้นๆ คอยให้การสนับสนุน ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี เคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ มาแล้วเมื่อปี 2555

โยธวาธิต-ชิงแชมป์ภาค-อีสาน-อุบล-07.jpg

สำหรับการประกวดวงโยธวาทิตครั้งนี้ จัดขึ้นที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทพาเหรด (Parade) มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 วง ประกอบด้วย

1. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จ.ขอนแก่น
3. โรงเรียนพิมายวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
4. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
5. บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
6. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม
7. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

ประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 6 วง ประกอบด้วย

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
2. โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
3. TECHNO DRUM LINE (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.ขอนแก่น
4. K.K.5. Battery By Banphai School จ.ขอนแก่น
5. ColorMoon Drumline By Nongyai Muncinipal School จ.ขอนแก่น
6. Venture Percussion Academy จ.นครราชสีมา 

โยธวาธิต-ชิงแชมป์ภาค-อีสาน-อุบล-08.jpg

โดยวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า จะเป็นการประชุมชี้แจงระเบียบการแข่งขัน และช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันประเภทประชันการตีกลอง (Drum Dual) ในรอบคัดเลือก

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า จะเป็นการแข่งขันประเภทพาเหรด (Parade) ในรอบคัดเลือก

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 จะเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 16.30 – 21.00 น.

สำหรับประเภทพาเหรดรอบชิงชนะเลิศ จะเริ่มต้นปล่อยขบวนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี – หอนาฬิกา - เส้นทางถนนชยางกูร มาสิ้นสุดการประกวดที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ทีมชนะเลิศในประเภทพาเหรด (Parade) จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และทีมชนะเลิศในประเภทประชันการตีกลอง (Drum Dual) จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา

โยธวาธิต-ชิงแชมป์ภาค-อีสาน-อุบล-09.jpg