guideubon

 

ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น รับ นศ.คณะการบัญชี ปีการศึกษา 2559

บัญชี-โปลี-อุบล-01.jpg

คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น รับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เปิดภาคเรียนวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นี้

บัญชี-โปลี-อุบล-02.jpg

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี มากว่า 16 ปี หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับรองจาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานข่าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)