guideubon

 

ม.อุบลฯ รับตรง นศ.โควตา แพทย์ฯ เภสัชฯ สาธาฯ ปีการศึกษา 2559

อุบล-รับตรง-01.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆที่ ในหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่บริการ และพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้คะแนน GPAX , GPA กลุ่มสาระ และ คะแนน GAT/PAT ตามหลักสูตรกำหนด เปิดรับจำนวน 1,421 คน แบ่งเป็นโควตาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1.โควตารับตรงทั่วไป จำนวนรับ 1,226 คน

2.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (จำนวนรับ 36 คน) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

3.โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ (จำนวนรับ 70 คน) และโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ (จำนวนรับ 5 คน)

4.โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (จำนวนรับ 42 คน) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (จำนวนรับ 42 คน) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2558 นำส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองวันสุดท้าย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หรือ กรอกในสมัครทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353120 045-353122 045-353224 หรือที่ www.entry.ubu.ac.th

ประกาศรับสมัคร วิธีรับตรง โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2559 

วิธีรับตรงตามพื้นที่ และวิธีรับตรง โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วิธีรับตรงตามพื้นที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511