guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ รับ นศ.ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม

ราชภัฏอุบล-รับสมัครนักศึกษา-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 รอบเพิ่มเติม ดังนี้

 

การรับสมัคร วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30-16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การคัดเลือก/การสอบคัดเลือก

- กรณีผู้ที่เคยสมัครแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลคะแนนสอบข้อเขียนที่ผ่านมา

- กรณีที่ผู้เคยสมัครแต่ไม่เข้าสอบ และผู้ที่ไม่เคยสมัคร ให้เข้าสอบในวันพุธที่ 8 กรกฎภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโกมุท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1112 และ 1038