guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2558

ราชภัฏอุบล-กศบป.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการศึกษาในวันเสาร์ – วันอาทิตย์

สมัครด้วยตนเอง         1 เมษายน 2558 – 3 พฤษภาคม 2558

สอบสัมภาษณ์            16 พฤษภาคม 2558

รายงานตัว                24 พฤษภาคม 2558

        สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1038 และ 1112