guideubon

 

เซ็นทรัลอุบลฯ จัดประกวด โปงลางคอนเทสต์ 2558

โปงลางคอนเทสต์-02.jpg

ขอเชิญชมการประกวด “โปงลางคอนเทสต์ 2558” รอบคัดเลือก วันที่ 21-22 และ 5 พฤศจิกายน 2558 และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญานันทนาการด้านดนตรีโปงลางให้แพร่หลาย รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนได้แสดงทักษะฝีมือทางด้านดนตรี และรู้จักใช้เวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต

รายละเอียดการประกวด

1. คุณสมบัติวงดนตรีเข้าประกวด

1.1 สมาชิกในวงดนตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี
1.2 ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวดตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัคร จะปรับให้หมด สิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที

2. หลักฐานการสมัคร วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางที่สมัครเข้าร่วมการประกวด ต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา ของสมาชิกในวงดนตรีทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ของสมาชิกในวงดนตรีทุกคนๆ ละ 1 รูป

3. การรับสมัคร

คัดเลือกรอบปกติ รับสมัครวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ระหว่างวันนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 2558

คัดเลือกรอบพิเศษ รับสมัครวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ระหว่างวันนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2558

3.1 สามารถรับใบสมัครที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.guideubon.com ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
3.2 ส่งใบสมัคร
- ยื่นด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
- E-Mail : prom.ubn@cpn.co.th หรือ arkama19@gmail.com
- ส่งทางไปรษณีย์ โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก ส่งมาที่ แผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เลขที่ 311 ม.7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โดยวงเล็บ “สมัครประกวดโปงลางคอนเทสต์ 2558”
3.3 เมื่อพ้นกำหนดเวลาการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครของวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางวงใดไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาสละสิทธิ์การเข้าประกวด

โปงลางคอนเทสต์-07.jpg

4. กติกาการประกวด มีดังนี้

4.1 วงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง 1 วง ต้องประกอบด้วยเครื่องดนตรี นักดนตรี นักร้อง นางเกราะ นางไห และผู้แสดงประกอบ รวมสมาชิกทั้งสิ้น 15-25 คน
4.1.1 เครื่องดนตรีบังคับ ประกอบด้วย โปงลาง พิณ แคน โหวด เบส กลอง สามารถใช้เครื่องประกอบจังหวะไม่จำกัดจำนวน เช่น กลองพื้นบ้าน ฉิ่ง ฉาบ หมากแก๊บ และเครื่องประกอบจังหวะ อื่นๆ (ห้ามใช้ซาวด์เพลงประกอบร่วม)
4.1.2 พิธีกร นักดนตรี นักร้อง นางไห นางเกราะ และนักแสดงประกอบ

4.2 เพลง และการแสดงที่ใช้ในการประกวด
4.2.1 รอบคัดเลือกปกติ (1) การแสดงเปิดวง (2) การแสดงลายภูไท 3 เผ่า (3) การแสดงลายลำเพลิน (4) การแสดงเต้ยลา
4.2.2 รอบคัดเลือกพิเศษ (1) การแสดงเปิดวง (2) การแสดงลายภูไท 3 เผ่า (3) การแสดงลายลำเพลิน (4) การแสดงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (5) การแสดงเต้ยลา
4.2.3 รอบชิงชนะเลิศ (1) การแสดงเปิดวง (2) การแสดงลายภูไท 3 เผ่า (3) การแสดงลายลำเพลิน (4) การแสดงประกอบเพลงที่ทางทีมแต่งขึ้นเอง (5) การแสดงเต้ยลา

4.3 เวลาในการประกวด
4.3.1 รอบคัดเลือกปกติและพิเศษ : การประกวดให้ใช้เวลาไม่เกินวงละ 30 นาที
4.3.2 รอบชิงชนะเลิศ : การประกวดให้ใช้เวลาไม่เกินวงละ 30 นาที

*หมายเหตุ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะตัดคะแนน นาทีละ 1 คะแนน โดยเริ่มจับเวลาตั้งแต่การเตรียมวงการ ประกวด รวมถึงการเก็บเครื่องดนตรี

โปงลางคอนเทสต์-08.jpg

5.เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสินพิจารณาตัดสินจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

1.ด้านการแสดง 30 คะแนน : ลีลาท่ารำ กระบวนท่ารำ จังหวะ ความพร้อมเพรียง และความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง
2.ด้านดนตรี 30 คะแนน : การบรรเลงตามจังหวะเสียงดนตรี ความไพเราะ ความถูกต้อง และความต่อเนื่องในการบรรเลง
3.ด้านการขับร้อง 20 คะแนน : กลวิธีการขับร้อง ร้องถูกต้องตามอักขระวิธี และลีลาการขับร้อง
4.ด้านเครื่องแต่งกาย 20 คะแนน : ความสวยงาม และความถูกต้องของเครื่องแต่งกาย

*หมายเหตุ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

6.รางวัลการประกวด

6.1 รางวัลชนะเลิศ “โปงลางคอนเทสต์ 2558” ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลฯ
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแม
6.4 รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

*หมายเหตุ เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

7. การควบคุม

7.1 ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางสามารถเปลี่ยนตัวนักดนตรีได้ วงละไม่เกิน 2 คน โดยแจ้งคณะกรรมการจัดการประกวดไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนการประกวด พร้อมระบุเหตุผลในการขอเปลี่ยนตัวนักดนตรี ทั้งนี้ การอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักดนตรีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด โดยคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
7.2 วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางที่เข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์เพลงที่นำมาใช้ประกวด
7.3 ในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ทั้งรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านและเครื่องประดับท้องถิ่นอีสาน
7.4 ทีมงานจัดประกวดได้จัดเตรียมเครื่องดนตรี-อุปกรณ์ไว้ คือ กลองชุด,แสตนคีย์บอร์ด,ตู้แอมป์กีตาร์ 2 ชุด,ตู้แอมป์เบส หากนอกเหนือจากนั้นผู้เข้าร่วมประกวดต้องจัดหามาเอง
7.5 ห้ามใช้วาจาหยาบคาย ส่อเสียด หรือแฝงเจตนาสร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่น รวมถึงไม่แสดงออกทางกริยาอันไม่เหมาะสมต่อศิลปวัฒนธรรม-นาฏศิลป์ ตลอดระยะเวลาทำการแสดง

โปงลางคอนเทสต์-05.jpg

หมายเหตุฯ รายละเอียดการประกวด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นายอาคม พุฒพิมพ์ แผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ : 045-950699 ต่อ 1302 หรือ 087-6410449 E-Mail : prom.ubn@cpn.co.th Facebook : www.facebook.com/CentralPlazaUbonratchathani

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่