guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาใหม่-ราชภัฏอุบล-01.jpg

ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 11 คณะ รอบโควต้า รับสมัคร 10-21 พ.ย.57 นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ในสังกัดคณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

รอบคัดเลือกโควตา รับสมัคร 10-21 พฤศจิกายน 2557 สอบคัดเลือก 20 ธันวาคม 2557 รายงานตัว 1 กรกฎาคม 2558

รอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต 6 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2558 ได้ที่ http://web2020.ubru.ac.th สอบคัดเลือก 28 มีนาคม 2558 รายงานตัว 14 กรกฎาคม 2558

ภาค กศ.บป. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) จำหน่ายใบสมัคร 1 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 สมัครด้วยตนเอง 1 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 สอบสัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2558 รายงานตัว 24 พฤษภาคม 2558

สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1112 และ 2038