guideubon

 

สนง.ศาลปกครองอุบลฯ จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง

ศาลปกครอง-คดีปกครอง-กฎหมายปกครอง-01.jpg

สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี กำหนดจัด “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครอง เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครอง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในคดีปกครองที่เกี่ยวกับ การดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเน้นข้อกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติและปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในระหว่างวันจันทร์ที่ 21 - วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ศาลปกครอง-คดีปกครอง-กฎหมายปกครอง-02.jpg

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการในราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง องค์กรภาคเอกชนและเอกชนที่สนใจ ค่าลงทะเบียนสำหรับเข้ารับการอบรม จำนวนท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมโดยส่งใบสมัครฯ พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าอบรม สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สำหรับในส่วนค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดเช่นกัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ศาลปกครองอุบลราชธานี โทรศัพท์ 083-3743939, 045-319600 ต่อ 204, 207 โทรสารหมายเลข 045-319600 ต่อ 119, 209 หรือ email : ubonwelfare_r@admincourt.go.th

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้ที่ http://www.admincourt.go.th/admincourt/ubp/ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ผู้ไม่มีชื่อจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนในวันอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น

ดาวโหลดเอกสารที่นี้

กำหนดการ .Doc .Pdf

ใบสมัครลงทะเบียน .Doc .Pdf

รายละเอียดการอบรม .Doc .Pdf

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511