guideubon

 

คำสั่งจังหวัดอุบลฯ มาตรการควบคุมโควิด มีผล 25 ต.ค.64 เป็นต้นไป

คำสั่งจังหวัดอุบล-โควิด-01.jpg

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ได้กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 15/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีคำสั่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

โรงเรียน สถาบันการศึกษา ทุกประเภท
ใช้อาคารสถานที่ เพื่อการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ แต่ให้พิจารณาตามความจำเป็น โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ร้านอาหาร เครื่องดื่ม
กิน-ดื่ม ในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น. ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน

สนามกีฬา ยิม ฟิตเนส
เปิดให้บริการได้ ไม่เกิน 22.00 น. จัดการแข่งขันได้ โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
เปิดบริการ ตามเวลาปกติ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้บริการ ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม ได้ เฉพาะการเล่นคนเดียว หรือคู่ เท่านั้น และทำความสะอาดเครื่องเล่น เก้าอี้ อุปกรณ์ที่มีการสัมผัส ก่อนและหลังเล่น ทุกครั้ง งดบริการ สวนสนุก และสวนน้ำ

การจัดกิจกรรม
ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คำสั่งจังหวัดอุบล-โควิด-02.jpg
คำสั่งจังหวัดอุบล-โควิด-03.jpg
คำสั่งจังหวัดอุบล-โควิด-04.jpg