guideubon

 

งานเสวนาเรื่อง ผ้าและการแต่งกายชาวอุบลราชธานี

ผ้าและการแต่งกาย-ชาวอุบล-01.jpg

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ผ้าและการแต่งกายชาวอุบลราชธานี" วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 08:30 -12:30 น. ณ ห้องบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยากรโดย คุณมีชัย แต้สุจริยา /คุณสุมนา ศรีชลาชัย/ ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ ดำเนินรายการโดยผศ.ดร.สุปิยา ทาปทาและผศ.ภิชญาพร อยู่คล้ำ

เวลา 11.20 น. ชมการสาธิตการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของชาวอุบลราชธานี โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี