guideubon

 

มาตรการสำหรับ 7 จังหวัดสีแดงเข้ม 37 จังหวัดสีแดง เมื่อเข้าอุบลฯ

7แดงเข้ม-37แดง-เข้าอุบล-01.jpg

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 7 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา

พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 37 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูณ์ จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุดรธานี 

7แดงเข้ม-37แดง-เข้าอุบล-02.jpg

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ไกด์อุบลสรุปย่อได้ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเป็นผู้เดินทางเข้าพักในหมู่บ้าน ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม ) หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที นับแต่เดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี

ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคออกคำสั่งให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด กักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด/อำเภอ (Local Quarantine) ในท้องที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือ หรือกักตัวอยู่บ้าน (Home Quarantine) โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักกันตัว 

ข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ตรวจคัดกรองโรคของบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ นอกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือมีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 

ข้อ 3 ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เฝ้าระวังติดตามค้นหาว่า มีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ หรือเข้ามาพักอาศัย ในสถานประกอบการ โรงงาน หรือสถานที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่หรือไม่ โดยเคร่งครัด 

ข้อ 4 ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รายงานจำนวนบุคคลตามข้อ 3 ต่อนายอำเภอทุกวัน และให้นายอำเภอรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวันก่อน เวลา 10.00 นาฬิกา จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 5 หากมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด พักอยู่กับครัวเรือนผู้ใด และครัวเรือนนั้นมีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ข้อ 6 ให้ประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้าในจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสแกนแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "ฮักอุบล" ก่อนเดินทางได้ที่ www.hugubon.com พร้อมทั้งจัดเก็บภาพถ่าย QR Code ประจำบุคคลไว้เป็นหลักฐาน หรือบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่สถานที่นั้น ๆ จัดไว้

ข้อ 7 ข้อยกเว้น กรณีเป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการในข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

(1) แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีตำแหน่งหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องเดินทางกลับจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้มีการตรวจ Real-time PCR (RT-PCR) ทันที หากผลเป็นลบให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติและให้ทำงานที่ไม่สัมผัสกับคนอื่นหรือทำงานที่บ้าน

(2) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกเหนือจากข้อ 7 (1) ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีการตรวจโดยวิธี RT -PCR ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรองซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

(3) ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นใด ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมาตรวจราชการหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือจัดทำบริการสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีการตรวจโดยวิธี RT-PCR ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง หรือ ตรวจโดยวิธี ATK ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 48 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง หากเกินระยะเวลาที่กำหนดให้เข้าสู่มาตรการกักตัวและตรวจยืนยันเพิ่มเติมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขในสถานที่ที่กำหนดเป็นการเฉพาะต่อไป และเมื่อจะออกจากพื้นที่ให้มีการตรวจอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

(4) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หรือเข้ามาพักอาศัยในสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว และมีความจำเป็นอื่นต้องขับรถ พร้อมคนขนส่งสินค้าผ่าน หรือมีเหตุพิเศษอื่น ๆ อาทิ ร่วมงานตามประเพณี งานทางศาสนา งานศพ หรือมาตามหมายสั่งหรือคำสั่งของศาล ให้มีการตรวจโดยวิธี RT-PCR ก่อนเข้าพื้นที่ ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง หรือตรวจโดยวิธี ATK ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 48 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง หากเกินระยะเวลาที่กำหนดให้เข้าสู่มาตรการกักตัวและตรวจยืนยันเพิ่มเติมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขในสถานที่ที่กำหนดเป็นการเฉพาะต่อไป และเมื่อจะออกจากพื้นที่ให้มีการตรวจอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

(5) ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ชนิดวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีน mRNA จำนวน 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอื่นครบโดส ตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด และได้แสดงเอกสารรับรองซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามรูปแบบและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือหลักฐานการฉีดวัคน ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ประจำอยู่ ณ จุดตรวจ ว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครบ 2 เข็มหรือครบโดสตามจำนวนวัคนแต่ละชนิด แล้วแต่กรณี

ให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัตินตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด และต้องลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยการ Scan QR Code "ไทยชนะ" และ "ฮักอุบล" หรือบันทึกข้อมูล ในแบบบันทึกข้อมูลที่สถานที่นั้น ๆ จัดไว้โดยเคร่งครัด

covid19-ฮักอุบล-02.jpg