guideubon

 

ว.เทคนิคนครอุบลฯ รับสมัครหลักสูตรวิซาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2/2566

เทคนิคนครอุบล-อาชีพระยะสั้น-01.jpg

วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี รับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิซาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

1. คุณสมบัติของผู้อมัลงเข้าเรียน
1.1 สำร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนต้น หรืออ่านออกเขียนได้
1.2 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย

2. กำหนดวันรับสมัคร ระยะเวลาทำการรับสมัคร และระยะเวลาเรียน
2.1 วันรับสมัคร
รุ่นที่ 3/66 วันที่ 4 กันยายน 2566 - 6 ตุลาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)
รุ่นที่ 4/66 วันที่ 4 กันยายน 2566 - 15 ธันวาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)
2.2 ระยะเวลาทำการรับสมัคร
08.30 น. - 12.00 น. 
13.00 น. - 16.00 น. และ
17.00 น. - 19.30 น.
2.3 ช่วงระยะเวลาเรียน
รุ่นที่ 3/66 เริ่มเรียน 9 ตุลาคม 2566 - 15 ธันวาคม 2566
รุ่นที่ 4/66 เริ่มเรียน 18 ธันวาคม 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
รอบเช้า เวลา 09.00 น. - 1200 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
รอบค่ำ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
โครงการพิเศษ ตามตารางและวันที่ทำการสอน

2.4 สถานที่รับสมัคร
ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าศึกษาได้ที่ งานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบสราชธานี
เลขที่ 35 ถนนจงกลนิธารณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-25[590 (งานทะเบียน)

FaceBook : งานทะเบียน วิทยาลัยเทลนิคนครอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ เทคนิคนลรอุบลราชธานี

เทคนิคนครอุบล-อาชีพระยะสั้น-04.jpg

3. หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
3.1 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.2 รูปถ่ายหน้าดรง (สุภาพ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.3 เงินค่าลงทะเบียน
3.4 ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
3.5 ตัดสินใจให้แน่นอนก่อนสมัครเรียน เมื่อสมัครแล้วจะขอเปลี่ยนรายวิชา รอบที่เรียน หรือขอถอนเงินคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

เทคนิคนครอุบล-อาชีพระยะสั้น-02.jpg

เทคนิคนครอุบล-อาชีพระยะสั้น-03.jpg