guideubon

 

ทำบุญครบรอบ 223 ปี อุบลราชธานี รำลึกเจ้าคำผง ผู้สร้างเมืองอุบล

ราชโองการ-เจ้าคำผง-อุบลราชธานี-01.jpg

จากพระราชโองการข้างต้นว่า "ด้วย พระบาทสมเด็จพระพุทธิเจ้าอยู่หัวผู้พานพิภพกรุงเทพพระมหาณครศรีอยุทธยา มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งให้พระประทุม เปนพระประทุมววรราชสุริยวงษ ครองเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไลประเทษราช เศกให้ ณ วันจันทร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ จุลศักราช ๑๑๕๔ ปีชวดจัตวาศก" (วันเดือนปีพิมพ์แบบเก่าไม่ได้ เลยใชแบบนี้แทน) เมื่อนำวันเดือนปีไปเทียบกับปฏิทิน 200 ปี ก็จะตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม 2335

เจ้าคำผง-วัดหลวง-01.jpg

ดังนั้น ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 จึงเป็นการครบรอบ 223 ปี แห่งการเศกพระประทุมววรราชสุริยวงษ ให้ครองเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไลประเทศราช จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดงานทำบุญครบรอบ 223 ปี งานรำลึกพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และพิธีบวงสรวงพญานาคท่าน้ำวัดหลวง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมืองอุบลราชธานี มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอันยาวนาน มีความเจริญก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของเมืองอุบลราชธานี พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงบ้านเมือง ศาสนา จารีต ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตามกำหนดการดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558

เวลา 06.39 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 223 รูป

เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงและพิธีเปิดป้ายพญานาคท่าน้ำวัดหลวง

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 10.30 น. พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวสัมโมทนียกถา

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา 12.00 น. ชมนิทรรศการ กิจกรรม เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

เวลา 17.09 น. พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)

เวลา 18.00 น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมจารี

เวลา 20.00 น. พิธีบวชเนกขัมมจารี

เวลา 20.29 น. พิธีจุดเทียนชัย สวดสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ สมโภชพญานาคตลอดคืน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511