guideubon

 

โครงการออกหน่วยฝังเข็มฟรี!! ณ วัดบูรพา บ้านดอนกลาง อ.ตระการพืชผล

แพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือก-ฝังเข็ม-01.jpg

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมกับ มูลนิธิอริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ จัดโครงการออกหน่วยฝังเข็ม โดยวัตถุประสงค์เพื่อดูแล รักษา และให้คำแนะนำผู้ป่วย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างทั่วถึง และเป็นการเผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสังคม

กำหนดการออกหน่วย : วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ วัดบูรพา บ้านดอนกลาง ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย