guideubon

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวอุบลฯ ร่วมพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ-01.jpg

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หมายกำหนดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ความว่า

เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า เนื่องจากตำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ยังว่างอยู่ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้ทรงสถาปนา สมเด็จพระราชาคณะ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ผู้เหมาะสมที่จะได้รับพระราชทานสถาปนา เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

และโดยที่ตำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานของฝ่ายสงฆ์ มีความสำคัญยิ่งในพระบวรพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งทรงเป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ประกอบการพระราชพิธีสถาปนา ในท่ามกลางสังฆมณฑล ซึ่งพร้อมด้วยกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัดต่าง ๆ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติในตำแหน่งที่มีความสำคัญและเชิดชูพระพุทธศาสนาสืบไป

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

การแต่งกาย *ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ *ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511