guideubon

 

ฟรี!! อบรมเตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21

UBU-Active-Learning-21.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ UBU Active Learning 21 บรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในส่วนของการจัดโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 แก่อาจารย์ผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ในส่วนของกิจกรรมจัดให้มีการบรรยายพิเศษ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดยในช่วงเช้า จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเรียนการสอนแบบ Active Learning” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนช่วงบ่ายจัดให้มี การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่างๆ โดยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาทิ โปรแกรมช่วยสอน LMS : CourseVille โดย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ การตัดต่อ Video เพื่อการศึกษา โดย สำนักวิทยบริการ สื่อการเรียนการสอนแบบสามมิติ โดย คณะวิทยาศาสตร์ การนำเสนอผลงานทางวิชาการการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมโปรดนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คมาทำ work shop ด้วย

ผู้สนใจสำรองที่นั่ง ได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์. 045-3533177 , 087-4546908 หรือ E-mail ketsuda.j@ubu.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย