guideubon

 

แจ้งลดระดับน้ำเขื่อนปากมูล 21 มิ.ย. เปิดประตูระบายน้ำเต็มบาน 21 มิ.ย.65

เปิดประตูระบายน้ำ-เขื่อนปากมูล-01.jpg

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 และมีมติเห็นชอบให้เปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล โดยเริ่มดำเนินการลดระดับน้ำในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 วันละ 20-30 เซนติเมตร เป็นระยะเวลา 10 วัน และเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสูงสุดทั้ง 8 บาน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง หรือเกิดภัยแล้ง โดยระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) ต่ำกว่า 108.00 ม.รทก. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ดำเนินการพิจารณาขอปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน

จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า และระมัดระวังอันตรายจากการเปิดเขื่อนฯ เพื่อป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลดระดับน้ำในครั้งนี้ 

สำหรับแนวทางการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เดิมใช้หลักเกณฑ์อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) มีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลบ.ม./วินาที หรือระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม ที่ระดับ 95.00 ม.รทก. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน แต่ในปัจจุบัน ระดับน้ำในแม่น้ำโขง มีการขึ้น-ลง ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เนื่องจากการระบายน้ำของเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบน จึงเห็นควรให้พิจารณาอัตราการไหลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันสถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) มีอัตราการไหลมากกว่า 500.00 ลบ.ม./วินาที และระดับในแม่น้ำโขง ที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม สูงกว่าระดับ 95.0 ม.รทก. ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้เปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลดังกล่าว