guideubon

 

เชิญร่วมงาน มหกรรมพลังเยาวชน พลังเด็กเปลี่ยนโลก ตอนคืนความสุขให้เยาวชน

พลังเด็กเปลี่ยนโลก-01.jpg

จ.อุบลราชธานีจัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังเยาวชนพลังท้องถิ่น สู่เมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน พลังเด็กเปลี่ยนโลก คืนความสุขให้เยาวชน วันที่ 28 กันยายน 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัอุบลราชธานี นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวมหกรรมพลังเยาวชน พลังเยาวชนพลังท้องถิ่น สู่เมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน พลังเด็กเปลี่ยนโลก คืนความสุขให้เยาวชน ภายใต้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรนาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด พร้อมทั้งหน่วยงานในทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เติมเต็ม ต่อยอดองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น โดยได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ในการช่วยหนุนเสริมพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนในระดับอาเซียน จัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาพันธ์เยาวชนจตุภาคีและ ASEAN YOUTH CENTRE เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมให้เกิดการทำงานเชื่อโยงประสานซึ่งกันและกัน สร้างชุมชนท้องถิ่นสู่ความเข้มแข็งและมุ่งเน้นส่งเสริมเครือข่ายการประสานงายสภาเด็กและเยาวชนกลุ่มจังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ

พลังเด็กเปลี่ยนโลก-03.jpg

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประชาคมอาเซียน โดยมีกลุ่มประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และราชอาณาจักรไทย ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเยาวชนสู่การพัฒนาอย่างเข้มข้น

กิจกรรมในงาน จะมีปาฐกถาพิเศษ อุบลราชธานีเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน โดยนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี การเสวนาพลังเด็กเปลี่ยนโลกและคอนเสิร์ตศิลปินเยาวชนในท้องถิ่นและศิลปินจาก BIG CHANAL

พลังเด็กเปลี่ยนโลก-02.jpg