guideubon

 

การประกวดเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน

กระทรวงการต่างประเทศ-เศรษฐกิจพิเพียง-01.jpg

กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบขององค์การสหประชาชาติภายในปี ค.ศ. 2030

กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน โดยมีรางวัล ดังนี้

ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษา

ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ท่านที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และ รายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th และ www.tica.thaigov.net สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-2035000 ต่อ 40009, 42004, 42006