guideubon

 

สารธารณสุขรณรงค์ฉีดวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ผู้ใหญ่ 20-50 ปี ฟรี

วัคซีนโรคคอตีบ-02.jpg

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคคอตีบด้วยวัคซีน เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของโรคคอตีบ ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 20-50 ปี เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัญใกล้บ้าน ฟรี !! ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2557 นี้ "ได้ก่อน มีภูมิก่อน ปลอดภัยก่อน"

ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนรวม คอตีบ บาดทะยัก เนื่องจาก พบการระบาดใหญ่ของโรคคอตีบในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มช่วงอายุ 20 - 50 ปี มีระดับภูมิคุ้มกัน ไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคคอตีบ

สำหรับโรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างพิษก่อให้เกิดการอักเสบ และทำให้เกิดเนื้อตายเป็นหนาในลำคอหรือหลอดลม เกิดการตีบตันของการเดินหายใจ และทำอันตรายต่อระบบอื่นๆได้ การติดต่อจากการไอจามรดกัน ใช้ของร่วมกัน สามารถติดต่อได้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่ำ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก และพบการระบาดในช่วงอายุ 20 –50 ปี

วัคซีนโรคคอตีบ-01.jpgในการนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี คือ ผู้ที่เกิดระหว่างเดือนมกราคม 2507 – เดือนธันวาคม 2537 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถติดต่อขอรับการวัคซีนรวม คอตีบ บาดทะยักได้ฟรี ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคมถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันและเวลา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060 – 2 ต่อ 193