guideubon

 

ร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ 2 ธ.ค.57

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร-มออุบล-01.jpg

กำหนดการ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันอังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2557

......................................

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร-มออุบล-02.jpg

เวลา 16.50 น.

 • - รถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • - นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก เฝ้า ฯ รับเสด็จ
 • - ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย
 • - เสด็จเข้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 • - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง
 • - ทรงฉลองพระองค์ครุย
 • - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
 • - เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าภายในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
 • - ทรงกราบ
 • - ประทับพระราชอาสน์
 • - ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร
 • - นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • - อธิการบดีกราบบังคมทูลประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
 • - นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • - อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 รูป ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลรัตโนบล จำนวน 6 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบลตามลำดับ
 • - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 193 ราย
 • - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต (ตามลำดับ)
  (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 • - คณบดีและผู้แทนเบิกผู้สำเร็จการศึกษา (จำนวน 2,447 ราย) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ (172 ราย) คณะวิทยาศาสตร์ (347 ราย) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (414 ราย) คณะเภสัชศาสตร์ (2 ราย) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (119 ราย) คณะพยาบาลศาสตร์ (55 ราย)
 • - ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ 15 นาที)
 • - คณะศิลปศาสตร์ (279 ราย) คณะบริหารศาสตร์ (569 ราย) คณะนิติศาสตร์ (232 ราย) คณะรัฐศาสตร์ (206 ราย) และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (52 ราย)
 • - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ตามลำดับ)
  (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 • - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำปฏิญาณ
 • - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
  (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • - เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
 • - เสด็จ ฯ ไปยังห้องฉายพระฉายาลักษณ์
 • - ฉายพระฉายาลักษณ์กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะทำงาน (จำนวน ๓ ชุด)
 • - พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึก (จำนวน 36 ราย)
 • - นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 • - อธิการบดี เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 • - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรองส่วนพระองค์
 • - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
 • - เสวยพระกระยาหารค่ำ (ส่วนพระองค์)
 • - พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทนหน่วยงานเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก (จำนวน 12 ราย)
 • - เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธธร จังหวัดอุบลราชธานี
 • - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

.......................................

การแต่งกาย - ข้าราชการในพื้นที่ แต่งเครื่องแบบปกติขาว - ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511