guideubon

 

ฉีดซิโนแวคแล้ว 2 เข็ม กระตุ้นเข็มที่ 3 แอสตราเซเนกา ฟรี!!

AZ-กระตุ้มเข็ม3-SV2-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม สามารถรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย แอสตร้าเซเนก้า โดยเข้ารับบริการตามสถานพยาบาลที่ระบุในบัตรนัด หรือ หมอพร้อม ตามกำหนดการ ดังนี้

- ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 ติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564

- ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม เดือนกรกฎาคม 2564 ติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564

- ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ช่วงเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี