guideubon

 

สัปดาห์มาฆบูชา อุบลฯ จัดฟังเทศน์ 2 ธรรมมาสน์ ตักบาตร 2 แผ่นดิน

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญพุทธศานิกชนร่วมงานสัปดาห์ “มาฆบูชาอาเซียน” ส่งเสริมความสำคัญของพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ลาว ณ วัดสิรินธรวราราม อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี และที่วัดโพธิรัตนศาสดาราม (วัดหลวง) แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 นี้

วัดสิรินธร-ภูพร้าว-01.jpg

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนพุทธศานิกชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา และโครงการสัปดาห์ “มาฆบูชาอาเซียน เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา” โดยกำหนดจัดวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 ที่วัดสิริธรวนาราม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และที่วัดโพธิรัตนศาสดาราม (วัดหลวง) แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การจัดงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา และสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสำคัญของพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา โดยการใช้มิติทางศาสนาเป็นสื่อกลางในการทำความดีร่วมกันของประชาชนทั้งสอง ประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์กรคณะสงฆ์และประชาชน ที่จะได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการสืบทอดพระพุทธศาสนา และดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ อย่างเหมาะสม

มาฆบูชา-อาเซียน-01.jpg

กำหนดการ

ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2558 เชิญชมนิทรรศการมาฆบูชาอาเซียน ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

วันที่ 2 มีนาคม 2558

เวลา 09.00 น. - พิธีเปิดงานสัปดาห์ มาฆบูชาอาเซียน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

                      - พิธีเปิดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

                       - ประธานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เวลา 10.00 น. - ลงทะเบียนรับปัจจัยผ้าป่าจากผู้มีจิตศรัทธา

                       - การประกวดสรภัญญะทำนองอีสานพื้นบ้าน

เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์

เวลา 13.00 น. - การแสดงพระธรรมเทศนา 2 ธรรมมาสน์

เวลา 17.00 น. - พิธีสมโภชองค์ผ้าป่าอาเซียน

เวลา 18.00 น. - ประกอบพิธีเวียนเทียน

วันที่ 3 มีนาคม 2558

เวลา 07.00 น. - ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 88 รูป ณ บริเวณด่านพรมแดนช่องเม็ก-วังเต่า อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

เวลา 08.00 น. - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และทอดผ้าป่าอาเซียน ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

เวลา 09.00 น. - คณะทอดผ้าป่าอาเซียน ออกเดินทางจากวัดสิริธรภูพร้าว ไปวัดโพธิรัตนศาสดาราม (วัดหลวง) แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

เวลา 10.39 น. - ทำพิธีทอดถวาย ผ้าป่าอาเซียน อุบล-จำปาสัก

เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์

เวลา 12.00 น. - รัปประทานอาหารกลสงวัน

เวลา 13.00 น. - เดินทางกลับ

หมายเหตุ : ผู้ที่ประสงค์จะร่วมเดินทางไปทอดผ้าป่าอาเซียน ณ วัดโพธิรัตนศาสดาราม (วัดหลวง) แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท (ค่ารถ /เอกสาร/อาหารกลางวัน) โทร.045-244531

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511