guideubon

 

อุบลฯ ขยายเวลาปิตสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19

ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง-27-10กค64.jpg

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 29452/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาปิตสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ต่อไปอีก 14 วัน

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่ง ที่ 27351/2564 เรื่องขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 นั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จึงขยายระยะเวลาปีดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2564

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง-29452-2564.jpg