guideubon

 

การออกหนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

หนังสือรับรอง-วัคซีนโควิด-01.jpg

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดบริการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 พ.ศ.2564 สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด) โดยสามารถยื่นเอกสารประกอบด้วย

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงและสำเนา
2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงและสำเนา
3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนในประเทศ ฉบับจริงและสำเนา
4. ผู้ร้องขอฯ ชำระค่าออกเอกสารรับรองฯ อัตราครั้งละ 50 บาท/เล่ม

ขั้นตอน
1. กรอกข้อมูลในแบบคำขอ ตาม QR Code พร้อมแนบ file เอกสารประกอบ
2. รอการนัดหมายการเข้ามารับเอกสาร

หนังสือรับรอง-วัคซีนโควิด-02.jpg

สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. 
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
045-244801-8 ต่อ 111 (ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.)
045-243301 ต่อ 112, 501 (ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.)
08-2648-9270, 09-6693-2139, 09-5984-6432 (ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.)

กรณีที่ไม่สามารถมารับเอกสารได้ด้วยตนเอง และประสงค์มอบอำนาจให้มีผู้ดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารประกอบอีก 2 รายการ คือ หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คน / 1 ฉบับ) และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจฉบับจริงและสำเนา

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการในกรณีเฉพาะรายที่ตรวจสอบเอกสารแล้ว ครบถ้วน / ถูกต้องเท่านั้น