guideubon

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับเทศกาลสงกรานต์

สงกรานต์-มาตรการควบคุม-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2565 ดังนี้

1. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นน้ำ สาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ในทุกพื้นที่

2. ให้จัดกิจกรรมตามประเพณีได้ โดยในการจัดกิจกรรมต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ปฏิบัติ ตังนี้

2.1 การจัดกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร กราบไหว้พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสรงน้ำพระพุทธรูป ส่วนที่เป็นบริเวณภายในอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หรือภายในสถานที่ที่มีหลังคาและมีผนังกั้นโดยรอบ ให้ประชาชนเข้าไปได้คราวละไม่เกินร้อยละ 50 ของแต่ละพื้นที่เท่านั้น โดยสลับเปลี่ยนกันไป ส่วนบริเวณจัดกิจกรรมตังกล่าวที่เป็นที่โล่ง ให้มีการเว้นระยะห่างโต๊ะ เก้าอี้ นั่ง ยืน เดิน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
2.2 การจัดประเพณีก่อเจตีย์ทรายภายในวัต ให้จัตเตรียมสถานที่อย่างเหมาะสม ไม่แออัด และจัดระเบียบกองทราย ให้ประชาชนนำทรายมาเทกองรวมกันภายในสถานที่เตรียมไว้เท่านั้น ห้ามมิให้มีการก่อกองทรายร่วมกันเป็นอันขาด

2.3 การสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะอันตีงามของชาวอิสาน ให้จัดให้มีการแสดงภายในสถานที่จัดงานเฉพาะดนตรีพื้นบ้านเท่านั้น เช่น โปงลาง หมอลำพื้นบ้าน เป็นต้น โตยให้มีผู้แสดงบนเวทีได้ไม่เกิน 5 คน และบริเวณเวทีแสดงต้องมีการกั้นแนวเขต ให้ห่างจากประชาชนไม่น้อยกว่า 5 เมตร ห้ามมิให้มีการแสดงในลักษณะที่เป็นวงตนตรี หมอลำซิ่ง หรือคอนเสิร์ต โดยเด็ตขาด

2.4 การจัดการแสตงตนตรีพื้นบ้าน โดยมีผู้แสดงได้ไม่เกิน 5 คน และนักแสดงดนตรีทุกคนต้องสวมเฟสซิสต์ตลอดเวลาที่ทำการแสดง สำหรับนักดนตรีที่ใช้อุปกรณ์ประเภทเป่าซึ่งไม่สามารถสวมเฟสซิสด์ใต้ ให้อยู่ห่างจากผู้แสดงคนอื่นบนเวทีไม่น้อยกว่า 2 เมตร โตยห้ามผู้แสดงตนตรีพื้นบ้านทุกคน สัมผัสกับประชาชนที่เข้ามาในบริเวณง
านโดยเด็ดขาด

3. งดการจัดกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือญาติผู้ใหญ่ ในชุมชน

4. การจัดกิจกรรมภายในครอบครัว กรณี มีญาติเดินทางมาจากต่างพื้นที่กราบไหว้ขอพรพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ ให้ปฏิบัติเฉพาะภายในครอบครัวเท่านั้น ขอความร่วมมือ ไม่จัดกิจกรรมระหว่างบ้าน หรือระหว่างครอบครัวผู้อื่น

สงกรานต์-มาตรการควบคุม-02.jpg
สงกรานต์-มาตรการควบคุม-03.jpg

สงกรานต์-มาตรการควบคุม-04.jpg
สงกรานต์-มาตรการควบคุม-05.jpg