guideubon

 

อุบล ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19) เป็นการชั่วคราว

อุบล-ขยายระยะเวลาปิด-01.jpg

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว ดังนี้

คำสั่งที่ 2148/2565 มีผลวันที่ 18 - 24 มกราคม 2565
โรงเรียน หรือสถานศึกษา ทุกแห่ง
- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ปิดให้บริการในส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศ โดยให้บริการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ (Take Away)

คำสั่งที่ 2149/2565 มีผลวันที่ 18 - 31 มกราคม 2565
โรงภาพยนตร์ ทุกแห่ง
- สถานออกกำลังกายยิม ฟิตเนส ทุกแห่ง
- ให้ปิดสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ที่ใช้ในการแข่งขัน ฝึกซ้อม และเล่นกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสกันระหว่างผู้เล่น เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ 
ทั้งนี้ หากมีความประสงค์ที่จะแข่งขัน ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้เล่น กรรมการ ผู้จัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ต้องจัดให้มีการตรวจ ATK ก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 48 ชั่งโมง

คำสั่งที่ 2150/2565 มีผลวันที่ 19 - 25 มกราคม 2565
- ให้สถาบันกวดวิชา หรือสถานที่เรียนพิเศษ งดการเรียนการสอนที่ใช้อาคาร (แบบ On Site) โดยให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก (On air) ระบบอินเตอร์เน็ต (On line) แอปพลิเคชั่น (On demand) และการให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปทำที่บ้าน (On hand) ตามความเหมาะสม
- ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ทุกแห่ง

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

อุบล-ขยายระยะเวลาปิด-2148.jpg

อุบล-ขยายระยะเวลาปิด-2149.jpg

อุบล-ขยายระยะเวลาปิด-2150.jpg