guideubon

 

แจ้งพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 จากงานกีฬาเหล่าเสือโก้กคัพ

EOC-เหล่าเสื้อโก้กคัพ-01.jpg

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นพ.ณัฐวุฒิ พูลเขาล้าน ผอ.รพ.เหล่าเสือโก้ก ออกประกาศจากทีมระบาดวิทยาโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก ให้ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขัน ร่วมเชียร์กีฬาฟุตบอลเหล่าเสือโก้กคัพ ณ สนามที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก วันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิตสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว